Меню Закрити

Про кафедру

Кафедра комп’ютерних наук та інформаційних технологій

Кафедра комп’ютерних наук та інформаційних технологій здійснює підготовку студентів всіх 17 спеціальностей університету за дисциплінами інформаційного напряму і в цій галузі своєї освітньої діяльності є фундаментальною.

Кафедра є випусковою. Рівні вищої освіти: бакалавр, магістр. Співробітники кафедри проводять дослідження в таких наукових галузях:

  • теорія і методи математичного моделювання економічних процесів;
  • керування проектами в умовах невизначеності зовнішнього середовища;
  • розробка захищених технологій розподіленої обробки даних.

Кафедра сьогодні

Сьогодні кафедра складається з 22 викладачів, 3 викладачі мають науковий ступінь доктора фізико-математичних наук та доктора технічних наук, 10 кандидатів технічних наук та економічних наук, 16 викладачів мають вчене звання професора і доцента. На кафедрі працює 3 старших викладача, 5 асистентів, три аспіранти очної форми навчання, три аспіранти заочної форми навчання, шість співробітників навчально-допоміжного складу. Викладачі кафедри мають значний досвід викладацької, науково-дослідної та виробничої роботи за фахом, 5 викладачів кафедри одержали другу вищу економічну освіту. Співробітники кафедри мають 22 міжнародні сертифікати з сучасних інформаційних технологій.

Наукова діяльність кафедри

Напрями науково-дослідної діяльності кафедри визначаються потребами підприємств будівельної галузі та фінансових установ, серед яких: розв’язання оптимізаційних задач розміщення геометричних об’єктів довільної просторової форми та фізичної природи; розробка оптимізаційних моделей і методів оперативно-організаційного керування проектом в умовах неповної інформації; дослідження і розробка концепції і теоретичних основ створення інтелектуальних систем обробки і перетворення складної геометричної інформації на основі ГІС. Досягнуті результати перевершують показники світового рівня. Організація навчально-виробничих філій кафедри на базі підприємств різних форм власності: Харківська філія АБ ПІВДЕННИЙ, будівельна фірма ”Т.М.М”, Азово-Чорноморська інвестиційна компанія та ін. сприяє впровадженню наукового доробку викладачів кафедри у практику. При кафедрі працює Республіканський науковий семінар «Комп’ютерне моделювання та інформаційні технології в економічних системах» Наукової Ради НАН України з комплексної проблеми «Кібернетика».

Навчальна діяльність кафедри

На кафедрі викладається більше 60 фундаментальних і спеціалізованих навчальних дисциплін: інформатика і комп’ютерна техніка, моделі і структури даних, захист економічної інформації, комп’ютерні мережі, розподілена обробка даних, проектування баз даних, системний аналіз, теорія прийняття рішень, дослідження операцій, аналіз, моделювання і керування економічним ризиком, моделювання економічної динаміки, мови програмування, інформаційні технології в менеджменті, інформаційні технології підприємств, електронна комерція, автоматизація фінансово-кредитних операцій, які є методологічною основою спеціальностей 122 “Комп’ютерних наук” та 126 “Інформаційні системи та технології”. Студенти приймають активну участь у регіональних та національних олімпіадах, чемпіонатах з інформаційних технологій і займають призові місця.

Науково-методичне забезпечення

Концептуальним напрямом методичної діяльності кафедри є упровадження нових інформаційних технологій в навчальний процес, неперервний розвиток методичного забезпечення всіх складових навчального процесу. Тільки за останній рік викладачами кафедри створено та опубліковано більш 20 методичних видань. Викладачами кафедри підготовано 5 навчальних посібників з грифом МОН України. Навчальні курси будуються з урахуванням потреб регіону у спеціалістах даного фаху та сучасних освітніх досягнень у відповідній галузі знань. Тексти лекцій навчальних курсів кафедри, методичні розробки до проведення лабораторних робіт, самостійної роботи, курсового та дипломного проектування зібрано в електронній бібліотеці, яка є доступною у локальній мережі кафедри.

Матеріально-технічна база

На кафедрі працює 4 сучасних спеціалізованих комп’ютерних класи, які підключено до локальної мережі університету та глобальної мережі Іnternet, а також лекційні аудиторії, які забезпечують навчальний процес за всіма дисциплінами навчального плану підготовки фахівців всіх кваліфікаційних рівнів. Лабораторна база кафедри постійно вдосконалюється, розробляються стенди та програмне забезпечення.

Підготовка наукових кадрів

Під час навчального процесу викладачі кафедри виховують у студентів неординарність мислення, наукову ерудицію, вміння самостійно ставити і вирішувати складні наукові задачі. Кожен студент, що дипломується на кафедрі, має наукові статті. При кафедрі діє наукове товариство студентів. Кращі студенти та магістри мають можливість подальшого навчання в  аспірантурі при кафедрі за двома спеціальностями «Математичне моделювання і обчислювальні методи», «Системи автоматизації проектувальних робіт» за напрямами: математичне моделювання і розв’язання оптимізаційних багатовимірних задач розподілу ресурсів в умовах невизначеності, автоматизація обробки інформації у будівельній галузі, моделювання економічного та інформаційного ризику.

Міжнародні зв’язки

Кафедра постійно працює над розширенням сфери міжнародного співробітництва. На цей час кафедра підтримує міжнародні зв’язки з такими установами як:

  • Центрально-Європейський університет (м. Будапешт, Угорщина),
  • Військова академія, (м. Варшава, Польща),
  • Дрезденський технічний університет (м. Дрезден, Німеччина).

Викладачі кафедри постійно приймають участь у міжнародних наукових конференціях, публікують статті у міжнародних наукових журналах.