Меню Закрити

Про кафедру

Історія кафедри

Історія кафедри бере свій початок з 1993 року, коли була заснована кафедра інформатики. Після декількох перейменувань та реорганізацій функціонували дві кафедри – кафедра економічної кібернетики та кафедра комп’ютерного моделювання та інформаційних технологій, на базі яких у 2011 році створено кафедру економічної кібернетики та інформаційних технологій. У 2013 році на кафедрі ліцензовано нову спеціальність «Комп’ютерні науки». У 2017 році, разом із ліцензуванням спеціальності «Інформаційні системи та технології», кафедру економічної кібернетики та інформаційних технологій перейменовано у кафедру комп’ютерних наук та інформаційних технологій.

Кафедра сьогодні

Сьогодні кафедра складається з 14 викладачів, два з яких мають науковий ступінь доктора наук, вісім кандидатів наук, п’ять викладачів мають вчене звання професора і доцента. На кафедрі викладається більше 60 фундаментальних і спеціалізованих навчальних дисциплін з інформаційних технологій та систем. Студенти приймають активну участь у регіональних та національних олімпіадах, чемпіонатах з інформаційних технологій, де займають призові місця. Концептуальним напрямом методичної діяльності кафедри є упровадження новітніх інформаційних технологій в навчальний процес, неперервний розвиток методичного забезпечення всіх складових навчального процесу. Під час навчального процесу викладачі кафедри виховують у студентів неординарність мислення, наукову ерудицію, вміння самостійно ставити і вирішувати складні наукові задачі. Кожен студент, що дипломується на кафедрі, приймає участь в науковому товаристві. Студенти-бакалаври мають можливість подальшого навчання в магістратурі.       Кафедра постійно працює над розширенням сфери міжнародного співробітництва. На цей час кафедра підтримує міжнародні зв’язки з установами Угорщини, Польщі, Німеччини та інші.

Наукова діяльність кафедри

Наукова діяльність кафедри виконується за наступними напрямами: держбюджетна та госпдоговірна тематика, участь у наукових конференціях та семінарах, підготовка та видання наукових статей, навчальних посібників, монографій, робота студентських наукових гуртків та товариства, організація та проведення олімпіад. Понад десять років колектив кафедри проводить щорічні науково-практичні конференції «Free and open source software» з питань використання безкоштовних програмних продуктів та програмних продуктів з відкритим вихідним кодом. На базі кафедри на постійній основі проводиться І етап Всеукраїнської студентської олімпіади з програмування, що є 1/8 фіналу студентської першості світу з програмування. Професорсько-викладацьким складом разом зі студентами ведеться робота за такими напрямками: розробка теорії та моделей системного аналізу складних соціально-економічних та технічних систем на основі впровадження інформаційних технологій; моделі управління фінансовими засобами з метою розвитку підприємства та захисту інформації; економіко-математичні методи в аналізі взаємодії тіньового та легального секторів; побудова інструментальних засобів захищеної технології розподіленої обробки даних про діяльність підприємств малого і середнього бізнесу; математичні методи та інформаційні технології в економіці

Навчальна діяльність кафедри

Кафедра здійснює підготовку бакалаврів та магістрів за спеціальностями 122 «Комп’ютерні науки» та 126 «Інформаційні системи та технології». Крім того, на кафедрі проводиться підготовка студентів всіх спеціальностей університету за дисциплінами комп’ютерного та інформаційного напряму. Одним з головних пріоритетів кафедри є розвиток програм співробітництва з провідними компаніями-розробниками програмного забезпечення та вдосконалення практичної підготовки студентів. Завдяки співпраці кафедри з компаніями студенти мають змогу відвідувати тренінги та проходити тестування з метою подальшого працевлаштування. Студенти мають можливість проходити практику в вітчизняних і зарубіжних ІТ-компаніях, на підприємствах, в установах, організаціях та органах управління соціально-культурної сфери, які потребують фахівців з інформаційних технологій. На кафедрі забезпечено диференційований підхід до підготовки ІТ-фахівців з урахуванням предметних галузей їхньої майбутньої професійної діяльності. Студенти отримають ґрунтовні теоретичні та практичні знання з низки нормативних та вибіркових дисциплін

Науково-методичне забезпечення

Для забезпечення якісного освітнього процесу розроблено та розміщено у електронній бібліотеці навчально-методичні посібники та дистанційні курси для забезпечення самостійного опанування студентами дисциплін. Для оперативного доступу до методичного забезпечення студентів і викладачів в рамках WEB-сайту кафедри створена електронна база (бібліотека) методичних розробок з усіх навчальних дисциплін кафедри, яка постійно поповнюється та оновлюється.

Підготовка наукових кадрів

Одним з етапів підготовки наукових кадрів є постановка і вирішення теоретичних і практичних завдань студентами в рамках наукових товариств, написання наукових робіт і захист дисертаційних робіт працівниками кафедри.

Матеріально-технічна база

На кафедрі оснащено чотири спеціалізованих комп’ютерних класи, які підключено до локальної мережі Університету та глобальної мережі Іnternet, а також лекційна аудиторія із сучасним мультимедійним обладнанням, що забезпечують навчальний процес за всіма дисциплінами. Крім того, науково-педагогічні працівники та студенти користуються виключно ліцензійним програмним забезпеченням.

Міжнародні зв’язки

Кафедра постійно працює над розширенням сфери міжнародного співробітництва. Це дає можливість науково-педагогічним працівникам та студентам проходити стажування та навчання за кордоном в рамках освітніх програм.

Перспективи розвитку кафедри

У своїй діяльності кафедра прагне постійно надавати студентам якісну освіту та постійно вдосконалювати методологію викладання дисциплін.