Меню Закрити

При кафедрі працює аспірантура за спеціальностями 01.05.02 «Математичне моделювання та обчислювальні методи», 05.13.06 «Системи автоматизованого проектування», в рамках яких ведеться підготовка аспірантів (кандидатів технічних наук).

На сьогодні в аспірантурі навчається 7 аспірантів. Аспірантами та здобувачами кафедри за 2008-2013 роки було захищено 9 кандидатських дисертацій Овечко К.О. – 2008 р., Попельнюх Н.О. – 2008 р., Бондаренко Д.О. – 2010 р., Шведун В.О. – 2010 р., Беленченко І.В. – 2011 р., Михєєв І.А. – 2012р., Долгова Н.Г. – 2012 р., Мурин М.М. – 2013 р., Яковлєв С.Ю. – 2013 р.

Підготовка кандидатів ведеться за наступними темами: математичні моделі та методи оптимізації структури складних технічних систем в умовах невизначеності; формування стратегії рекламного бюджету фармацевтичного підприємства; математичне та комп’ютерне моделювання двовимірних задач розподілу ресурсів проекту; стратегічне програмне та портфельне управління проектами розвитку ліфтового господарства; математичне моделювання фінансових операцій на українському ринку; управління ризиками інвестиційних проектів в будівництві; логістичне управління проектами переробки відходів споживання в промисловому регіоні; підвищення ефективності рецептурних рішень в технології товарного бетону методами математичного моделювання.

Аспіранти кафедри економічної кібернетики та інформаційних технологій працюють над дисертаціями за наступними темами:

–         Бабенко О.С. «Математичні моделі та методи розв’язання оптимізаційних задач трасування інженерних комунікацій в будівництві», науковий керівник – професор, д.ф.-м.н. Новожилова М.В.;

–         Ємел’янова К.О. «Підвищення ефективності діяльності будівельних компаній на основі управління проектами», науковий керівник – професор, к.ф.-м.н. Шевченко Л.П.;

–         Цибинога М.О. «Аналіз ефективності науково-дослідних проектів та перспективи комерціалізації їх результатів», науковий керівник – професор, д.ф.-м.н. Колодяжний В.М.;

–         Бондаренко О.С. «Інструментальні засоби підтримки прийняття оптимальних рішень в редевелопменті», науковий керівник – професор, д.ф.-м.н. Новожилова М.В.;

–         Долошко Н.Г. «Моделювання екологічної стабільності систем життєзабезпечення Харківського регіону», керівник – доц., к.т.н. Старкова О.В.

–         Бережний Д.О. «Математичне та комп`ютерне моделювання задач ресурсозбереження у будівництві», науковий керівник – професор, д.ф.-м.н. Новожилова М.В.

–         Носкова В.В. «Математичне моделювання та методи оптимізації діяльності об’єктів туристичного бізнесу», керівник – доц., к.т.н. Гнучих Л.А

Аспіранти кафедри активно приймають участь у наукових конференціях та семінарах.

Так за 2009-2011 роки аспірант Міхєєв І.О. прийняв участь у таких заходах:

2009 р.

Міжнародна науково-практична конференція “Ефективні організаційно-технологічні рішення та інноваційні технології в каркасно-монолітному будівництві». Доповідь «Огляд сучасних АСУ технологічним процесом виробництва бетону»

IV Міжнародна наукова конференція «Ресурс і безпека експлуатації конструкцій, будівель та споруд» доповідь «Досвід розробки інформаційної системи «Лексикон «Бетонознавство»

2010 р.

На ХХХVI Міжнародній молодіжній науковій конференції «Гагаринские чтения», що відбувалась у Москві у квітні 2010 р., отриманий диплом за найкращу доповідь на тему «Розробка термінологічної системи «Лексикон» та її застосування у процесі навчання».

Міжнародна науково-технічна конференція «Достижения и проблемы материаловедения и модернизации строительной индустрии», що відбулась у м. Казані, доповідь «Формування понятійно-термінологічного апарату сучасного бетонознавства».

II Міжнародна науково-практична конференція «Програмне забезпечення у сфері освіти і науки», м. Київ, травень 2010 р доповідь «Створення інформаційної системи «Лексикон «Бетонознавство».

XXII Міжнародна наукова конференція «Математические методы в технике и технологиях”, м. Саратов, доповідь «Математичне моделювання процесу проектування вкладу бетону».

Наукова конференція молодих вчених та спеціалістів Інституту проблем машинобудування ім. А.М. Підгорного НАН України «Сучасні проблеми машинобудування», доповідь «Моделювання процесу створення багатокомпонентних матеріалів на основі кібернетичного підходу».

IV Міжнародна конференція молодих учених  «Комп’ютерні науки та інженерія – CSE-2010», що відбулась у м. Львів, доповіді « Принципи побудови інформаційних систем для вирішення завдань бетонознавства» та» Використання поліноміальних залежностей для розв’язання задач технології бетону».

Також у складі авторського колективу ним отримані авторські свідоцтва: А.с. 29530 Україна. Комп’ютерна програма «Експертна система вибору режиму термообробки ЗБВ» (автори: І.А. Міхєєв, О.О. Петрова, Ю.В. Журавльов. Опубл. 22.07.2009) та А.с. 34402 Україна. Комп’ютерна програма «Лексикон «Бетонознавство» (автори: О.В. Ушеров-Маршак, М.В. Новожилова, К.В. Латорець, І.А. Міхєєв. Опубл. 05.08.2010).

Аспірантка Баришева Н.В. приймала участь у конференціях:

–   Міжнародна науково-технічна конференція «Системний аналіз та інформаційні технології» травень 2008 р., м. Київ з доповіддю «Застосування логістичних методів та моделей при формуванні системи управління потоками відходів»;

–   Перша міжнародна науково-практична конференція «Інформаційні технології та моделювання в економіці», травень 2009 р., м. Черкаси з доповіддю «Підвищення ефективності рециклінга старого асфальтобетону на основі логістичного підходу»;

–   Міжнародна науково-методична форум-конференція молодих економістів-кібернетиків «Моделювання економіки: проблеми, тенденції, досвід», вересень 2010 р., доповідь «Застосування теорії автоматизованого управління для дослідження стійкості логістичних систем»;

–   ІІ міжнародна науково-практична конференція «Сучасні проблеми моделювання соціально-економічних систем», квітень 2010 р., доповідь «Дослідження динамічних процесів систем оберненої логістики»;

–   XV Всеукраїнська науково-методична конференція «Проблеми економічної кібернетики» травень 2010 р., Луганськ – Євпаторія, доповідь «Імітаційна модель виробничої системи з прямими і зворотними логістичними потоками»;

–   II міжнародна науково-практична конференція «Моніторинг, моделювання та менеджмент емерджентної економіки», м Одеса, вересень 2010 р. доповідь «Моделювання процесів складської та транспортної логістики в системі Anylogic»;

–   ІІ міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми розвитку економічної кібернетики», м. Київ, листопад 2010 р. доповідь «Сучасні аспекти побудови логістичних інформаційних систем для підприємств з прямими і зворотними потоками»;

–   ІІІ міжнародна науково-практична конференція «Сучасні проблеми моделювання соціально-економічних систем, м. Харків, квітень 2011 р., доповідь «Логістична інформаційна система управління прямими і зворотними матеріальними потоками».

Постійно приймає участь в Міжнародних міждисциплінарних науково-практичних школах-конференціях, що проводяться Українською Асоціацією «Жінки в науці та освіті».

Аспірантка Цибинога М.О. приймала участь у конференціях:

–     IV Міжнародна науково-практична конференція «Наукові дні», квітень 2008 р., м. Софія, доповідь «Проблеми прогнозування фондової біржі»;

–     IV Міжнародна науково-практична конференції «Науковий простір Європи – 2008, квітень 2008 р., м. Софія, доповідь «Математичні методи прогнозування фондового ринку України»;

–     Перша Міжнародна науково-практична конференція «Інформаційні технології та моделювання в економіці», травень 2009 р., м. Черкаси, доповідь «Проблеми прогнозування фондової біржі»;

–      VIII міжнародна науково-практична конференція «Математичне та програмне забезпечення інтелектуальних систем (MPZIS-2010)», листопад 2010 р., м. Дніпропетровськ, доповідь «Програмний продукт «Технологічний аудит» для оцінки комерціалізації результатів наукових розробок»;

–         Всеукраїнська науково-практична конференція «Сучасні інформаційні технології в економіці, менеджменті та освіті (СІТЕМ-2010) Інноваційні ідеї», листопад 2010 р., м. Львів, доповідь «Прийняття рішень щодо фінансування наукових розробок за допомогою «Технологічного аудиту»;

–         VII міжнародна науково-практична конференція «Дослідження та оптимізація економічних процесів «Оптимум-2010», грудень 2010 р., м. Харків, доповідь «Аналіз економічної ефективності науково-технічних проектів».

–      ІІ міжнародна науково-практична конференція «Інновації та трансфер технологій: від ідеї до прибутку», квітень 2011 р., м. Дніпропетровськ, доповідь «До питання про оцінку комерційної перспективності дослідницьких розробок».

–      І Всеукраїнська школа-семінар молодих вчених та студентів «Сучасні комп’ютерні інформаційні технології», травень 2011 р., м. Тернопіль, доповідь «Автоматизація процедури оцінки результатів наукових розробок»;

–      Міжнародна-науково практична конференція «Інформаційні технології в освіті, науці і виробництві», травень 2011 р., м. Луцьк, доповідь «До питання щодо оцінки ефективності науково-технічної діяльності дослідницьких організацій».

Цибинога М.О. отримала свідоцтво учасника навчального семінару Національної мережі трансферу технологій NTTN.

Колектив кафедри активно бере участь у науковому житті м. Харкова, активно співробітничає з Торгово-промисловою палатою, АКБ «Грант», інвестиційною компанією «First Capital», ТОВ «Технополіс», Будівельною корпорацією «Т.М.М.», іноземними фірмами ALLBAU, REHAU (Німеччина), багатьма комерційними установами та будівельними компаніями.