Меню Закрити

Наукова діяльність кафедри Комп’ютерних наук та інформаційних технологій проводиться згідно з розробленим планом наукової роботи. Робота виконується за наступними напрямами: держбюджетна робота, за господарським договором, участь у наукових конференціях та семінарах, написання статей, навчальних посібників, монографій, аспірантура та робота студентського наукового товариства, організація та проведення олімпіад.

Протягом останніх років спільно з відділом математичного моделювання та геометричного проектування Інституту проблем машинобудування НАН України ім. А.М. Підгорного кафедрою організовано та регулярно проводиться науковий семінар «Математичне моделювання та інформаційні технології», на якому виступають з доповідями наукові співробітники ІПМаш НАН України ім. А.М. Підгорного, співробітники та аспіранти кафедри, наукові співробітники ВНЗ м. Харкова та інших міст України. Семінару надано статус Всеукраїнського.

Кафедрою організовано та проведено науково-практичні студентські конференції «Free and open source software» з питань використання безкоштовних програмних продуктів та програмних продуктів з відкритим вихідним кодом. В конференціях прийняли участь більше п’ятдесяти студентів 1-5 курсів спеціальності «Економічна кібернетика». За результатами їх участі опубліковано збірки статей. За весь період навчання кожний студент спеціальності «Економічна кібернетика» має 3-5 наукових публікацій як у фахових виданнях економічного спрямування, так у збірниках наукових праць за матеріалами наукових конференцій.

Науково-дослідну роботу кафедра економічної кібернетики та інформаційних технологій веде з 1993 року.

2013-2015 р.р. «Моделювання та розв’язання оптимізаційних задач управління ресурсами будівельних підприємств в умовах невизначеності». Робота зареєстрована Укр ІНТЕІ № 0113U007839

2013-2015 р.р. « Економіко-математичне моделювання та інформаційні технології в управлінні об’єктами туристичної галузі». Робота зареєстрована Укр ІНТЕІ № 0113U007836

2013-2015 р.р. «Моделювання економічної стійкості систем життєзабезпечення Харківського регіону». Робота зареєстрована Укр ІНТЕІ № 0113U007837

2013-2015 р.р. «Розробка експертної системи управління складом і властивостями бетону». Робота зареєстрована Укр ІНТЕІ № 0113U007838

2012-2013 р.р.  Співпраця з Національним науковим центром «Інститут метрології» (Україна). Теми: «Моделювання процесів дифузії в елементах некласичної форми» , “Комп’ютерне моделювання сейсмостійкості інформаційно – управляючих систем” (кер. тим заст. директора ННЦ «Інститут метрології» канд.фіз.-мат.наук, Лауреат державної премії України Кравченко Н.І.)

Співпраця з Українською державною академією залізничного транспорту (Україна). Тема: «Фізико-хімічні та колоїдно-хімічні основи визначення складів водонепроникного трещінноустойчівого бетону для конструкцій і споруд залізниць» (кер. теми докт.т.н., проф. Плугін А.А.).  Підтема «Створення прототипу інтелектуальної системи управління складом і властивостями бетону для конструкцій і споруд залізниць»

2011 р. «Стратегічне програмне і портфельне управління проектами розвитку ліфтового господарства». Робота зареєстрована Укр ІНТЕІ №0111U004896.

2010 р. «Моделювання процесу управління проектно-технологічними операціями виробництва бетону». Робота зареєстрована Укр ІНТЕІ №0211U008533.

2010 р. «Моделювання стійкості прямої та зворотної логістичних систем підприємства». Робота зареєстрована Укр ІНТЕІ №0211U007232.

2010 р. «Оптимізація витрат за проектом будівництва складського терміналу». Госпдоговірна тема №2154.

2010 р. «Математичне та комп’ютерне моделювання багатокритеріальних багатовимірних задач розподілу ресурсів проекту». Робота зареєстрована Укр ІНТЕІ №0108U001935.

2010 р. «Розробка методологічно-понятійного забезпечення бетонознавства стосовно сучасних інформаційних технологій бетону та залізобетону». Робота зареєстрована Укр ІНТЕІ №0109U000268.

2008 р. «Методи аналізу реалізації проектів». Робота зареєстрована Укр ІНТЕІ №0208U004766.

2007-2009 рр. «Розробка інформаційної технології моделювання процесів теплопередачі в тілах складної форми». Робота зареєстрована Укр ІНТЕІ №0209U006669.

2007-2009 рр. «Розробка методології прийняття інвестиційних рішень в умовах невизначеності на ринку комерційної нерухомості» Робота зареєстрована Укр ІНТЕІ №0208U005161.

2007-2009 рр. «Математичне та комп’ютерне моделювання багатокритеріальних багатовимірних задач розподілу ресурсів проекту будівництва в умовах невизначеності вихідних даних». Робота зареєстрована Укр ІНТЕІ №0208U004334.

2006 р. «Економіко-математичні методи оцінки аналізу параметрів тіньової економіки: двосекторні рівноважні моделі». Робота зареєстрована Укр ІНТЕІ №0207U005015.

2016 – 2018 р. «Моделі та методи управління проектами територіального розвитку в умовах турбулентності зовнішнього оточення» Робота зареєстрована Укр ІНТЕІ № 0116U003672

2016 – 2018 р. «Математичні методи і моделі функціонування компонент туристичної галузі» Робота зареєстрована Укр ІНТЕІ № 0116U003673

2016 – 2018 р. «Моделювання оцінок інвестиційної привабливості будівництва в умовах невизначеності і ризику» Робота зареєстрована Укр ІНТЕІ № 0116U003674

2016 – 2018 р. «Математичне моделювання та розробка системи підтримки прийняття рішень для розв’язку транспортних задач» Робота зареєстрована Укр ІНТЕІ № 0116U003675

2016 – 2018 р. «Методологія підвищення ефективності комплексного управління системи життєзабезпечення будівель» Робота зареєстрована Укр ІНТЕІ № 0116U003676

За результатами робіт тільки за останні три роки опубліковано більше ніж 200 наукових статей, підготовано 500 виступів на конференціях, у тому числі у співавторстві зі студентами.

На сьогодні в аспірантурі навчається 5 аспірантів. Аспірантами та здобувачами кафедри за 2007-2014 роки було захищено 10 кандидатських дисертацій: Старкова О.В. – 2007 р., Овечко К.О. – 2008 р., Попельнюх Н.О. – 2008 р., Бондаренко Д.О. – 2010 р., Шведун В.О. – 2010 р., Беленченко І.В. – 2011 р. Міхеев І.А. – 2012р., Долгова Н.Г. – 2012 р. Мурин М.М. – 2013 р., Яковлєв С.Ю. – 2013 р.

В рамках другої половини дня професорсько-викладацьким складом разом зі студентами ведеться робота за такими напрямками: розробка теорії та моделей системного аналізу складних соціально-економічних та технічних систем на основі впровадження інформаційних технологій; моделі управління фінансовими засобами з метою розвитку підприємства та захисту інформації; економіко-математичні методи в аналізі взаємодії тіньового та легального секторів; аналіз та прогнозування інвестиційного потенціалу Харківського регіону з урахуванням ефективного функціонування ринку цінних паперів; створення методології побудови математичних моделей оптимізаційних задач розміщення геометричних об’єктів довільної просторової форми і фізичної природи з метричними характеристиками, що змінюються; побудова інструментальних засобів захищеної технології розподіленої обробки даних про діяльність підприємств малого і середнього бізнесу; математичні методи та інформаційні технології в економіці.