Меню Закрити

НДР «Математичне моделювання та розробка системи підтримки прийняття рішень для розв’язку транспортних задач». Науковий керівник – д.т.н., доц. Старкова О.В. Терміни виконання – 01.01.2016 р. – 30.12.2018 р. № 0116U003675
Науковий результат та його значимість. За результатами виконання НДР розроблено систему підтримки прийняття рішень пошуку оптимального плану багатопродуктової транспортної задачі. Здійснено аналітичний огляд математичних моделей в задачах організації і планування вантажних перевезень. Побудовано алгоритм планування вантажних автомобільних перевезень. За співвідношенням кількості постачальників (пунктів відправлення) та кількості замовників (пунктів призначення) визначено основні типи задач організації перевезень: «один-до-одного»; «один-до-багатьох»; «багато-до-одного»; «багато-до-багатьох». Для кожного типу задач, що розподілені за ознакою постачальник/замовник, наведено найбільш характерні класи задач, що відрізняються один від одного призначенням.
Результати виконання НДР:  опубліковано чотири статті та прийнято участь у чотирьох конференціях

НДР «Моделі та методи управління проектами територіального розвитку в умовах турбулентності зовнішнього оточення» Науковий керівник – к.е.н., доц. Журавка А.В. Терміни виконання – 01.01.2016 р. – 30.12.2018 р. № 0116U003672
Науковий результат та його значимість. За результатами виконання НДР розроблено моделі, методи та інформаційну технологію визначення оптимального функціонального призначення продукту проекту редевелопменту. Проведено узагальнення алгоритму оцінки впливу елементів турбулентного оточення на проект. Вплив нестабільного оточення на проект визначено двома методами (за допомогою проектного підходу; методу аналізу ієрархії). Досліджено основні показники турбулентності: ступінь дії сили та відносна тривалість впливу турбулентності. Створено графову модель взаємовпливу оточення в процесі взаємодії з проектом, яка дозволяє імітувати ситуації виникнення турбулентності в оточенні проекту та визначено множину найбільш вразливих елементів оточення.
Результати виконання НДР: опубліковано шість статей та прийнято участь у п’ятьох конференціях.

НДР «Моделювання оцінок інвестиційної привабливості будівництва в умовах невизначеності і ризику» Науковий керівник – проф. д.ф.-м.н. Н.Д. Сізова. Терміни виконання – 01.01.2016 р. – 30.12.2018 р. № 0116U003674
Науковий результат та його значимість. Визначено сутність поняття «інвестиційна привабливість регіону» та загальні засади іноземного інвестування в Україні; проведено аналіз основних характеристик інвестиційного клімату в Україні, аналіз основних характеристик інвестиційного середовища регіонів України; аналіз методик оцінки інвестиційної привабливості регіону.
Результати виконання НДР: опубліковано п’ять статей та прийнято участь у чотирьох конференціях.

НДР «Математичні методи і моделі функціонування компонент туристичної галузі». Науковий керівник – к.т-н., доц. Мироненко В.В. Терміни виконання – 01.01.2016 р. – 30.12.2018 р. № 0116U003673
Науковий результат та його значимість. За результатами виконання НДР розроблено нові, удосконалено та адаптовано існуючі методи математичного моделювання об’єктів, систем та процесів туристичного бізнесу. Проведено аналіз математичних методів та інформаційних технологій, які використовуються у світовій практиці для дослідження, оптимізації управлінських рішень в туризмі. Проектування ІТ на основі використання математичних методів та моделей для розв’язання таких задач, як розробка сценаріїв та стратегій розвитку; передбачення тенденцій поведінки основних туристичних потоків; аналізу внутрішнього і зовнішнього середовища туристичної галузі регіону, туристичного підприємства; одержання кількісних і якісних моделей для прогнозування основних туристичних показників на основі існуючої статистичної звітності; вибору альтернатив (варіантів рішень, стратегій, об’єктів тощо). 
Результати виконання НДР: опубліковано три статі та прийнято участь в трьох конференціях.

НДР, що на даний час виконуються на кафедрі

Назва кафедри

Назва теми НДР

Номер держреєстрації

Науковий керівник

Оформлення результатів за етапом (кількість статей, доповідей, монографій, патентів тощо)

очікувані результати за тематичним планом

отримані результати

Кафедра комп'ютерних наук та інформаційних технологій 

Алгоритмічна та комп’ютерна підтримка вибору раціональних методів відновлення каналізаційних колекторів

1119U000222

Старкова Ольга Володимирівна

1 етап

Результати аналізу предметного середовища, наявних аналогів автоматизованої системи, побудова діаграм функціонування та діяльності.

Звіт (~10 стор.); статті – 1, доповіді на конференціях – 2, захист кваліфікаційної магістерської роботи.

авторське свідоцтво – 1,

доповіді на конференціях – 2, захист кваліфікаційної магістерської роботи

2 етап

Об’єктно-орієнтована, математична та алгоритмічна моделі визначення методу відновлення підземних інженерних комунікацій.

Звіт (~12 стор.); статті – 1; доповіді на конференціях – 2

статті – 1 (видання, включене у WoS), доповіді на конференціях – 2

3 етап

Автоматизована система вибору раціональних методів відновлення каналізаційних колекторів.

Звіт (~15 стор.); статті – 1; доповіді на конференціях – 2; авторське право на твір – 1 

 

Кафедра комп'ютерних наук та інформаційних технологій

Розробка інформаційно-аналітичного комплексу розв'язання задач логістики з інтеграцією методів масового обслуговування

0119U000451

Долгова Наталя Геннадіївна

1 етап

Алгоритм підвищення ефективності управління потоками в мережах массового обслуговування.

Звіт (~ 15 стор.); статті – 2; доповіді на конференціях – 2. 

захист бакалаврської роботи, опубліковано статті – 2, доповіді на конференціях – 2

2 етап

Концептуальна модель інформаційно-аналітичного комплексу розв’язання задач логістики з інтеграцією методів масового обслуговування.

Звіт (~20 стор.); статті – 1; доповіді на конференціях – 2 

Підготовка до захисту магістерської роботи

статті – 1, доповіді на конференціях – 2

3 етап

Інформаційна технологія підтримки прийняття рішення в управлінні логістичними процесами та програмна реалізація інформаційно-аналітичного комплексу розв’язання задач логістики з інтеграцією методів масового обслуговування.

Звіт (~20 стор.); статті – 3; доповіді на конференціях – 2; захист магістерської роботи; автор. свідоцтво – 1 

 

Кафедра комп'ютерних наук та інформаційних технологій

Застосування теорії марковських ланцюгів при дослідженні інформаційно-комунікаційних систем

0119U000223

Шаповалова Олена Олександрівна

1 етап

Результати аналізу статистики відмов та збоїв роботи в інформаційно-комунікаційних системах. Результати експериментальних досліджень розподілених систем з застосуванням теорії марковських процесів.

Звіт (~10 стор.), статті – 1, доповіді на конференціях – 2. 

опубліковано статтю -1,

 доповідь на конференції – 2

2 етап

Алгоритм та концептуальна модель виявлення «вузьких» місць в розподілених системах.

Звіт (~10 стор.); статті – 1; доповіді на конференціях – 2 

статті -1;

доповіді на конференції – 2

3 етап

Програмний додаток виявлення «вузьких» місць в розподілених системах. Рекомендації щодо вдосконалення інформаційно-комунікаційних систем з метою підвищення надійності функціонування.

Звіт (~10 стор.); статті – 1; доповіді на конференціях – 2