Меню Закрити

РОЗРОБКА МЕТОДОЛОГІЇЇ ПРИЙНЯТТЯ ІНВЕСТИЦІЙНИХ РІШЕНЬ В УМОВАХ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ НА РИНКУ КОМЕРЦІЙНОЇ НЕРУХОМОСТІ

д-р ф.-м.н., проф. Новожилова М.В., ас. Долгова Н.Г., ст. Бережний Д.О.

Метою роботи є підвищення ефективності процесу проектування об’єктів нерухомості шляхом розробки та подальшого розвитку моделей і методів підтримки прийняття проектних рішень об’єктів нерухомості інтегрованих в середу проблемно-орієнтованої САПР.

Для досягнення поставленої мети вирішені наступні завдання:

 • проведено аналіз існуючих методів і інструментальних засобів підтримки прийняття рішення при проектуванні об’єктів нерухомості;
 • розроблено математичне забезпечення проблемно-орієнтованої підсистеми автоматизованого проектування об’єктів нерухомості, в тому числі:
 • побудована адаптивна модель об’єкту нерухомості, яка враховує особливості початковій стадії проектування;
 • побудована система критеріїв визначення оптимального варіанту функціонального призначення об’єкта;
 • удосконалені методи оцінки і прогнозування основних показників зовнішнього середовища;
 • розроблено метод розв’язання багатокритеріальної задачі вибору найбільш ефективного варіанту використання об’єкту нерухомості (оцінка перспективи розвитку території розміщення об’єкту);
 • розроблено метод передескізних проектування об’єкта нерухомості для заданих територій, з урахуванням системи обмежень – стратегічного плану розвитку міста
 • розроблена модель інтелектуальної системи підтримки прийняття проектних рішень на передескізних етапі проектування об’єктів нерухомості;
 • розроблено інформаційну модель підсистеми автоматизованого проектування об’єкта нерухомості.

Отримані  результати дозволяють на передінвестиційній стадії оцінити перспективність будівництва того або іншого об’єкту, а також сформувати інформаційну і методичну базу для визначення, класифікації і пошуку вирішень проблем, що виникають в процесі реалізації проекту будівництва і пов’язаних з взаємодією із зовнішнім оточенням проекту враховуючи його функціональне призначення.   Розроблена інформаційна система окрім практичної цінності при ухваленні інвестиційних рішень також підвищує ефективність стратегічного управління генеральним плануванням міста.

Матеріали роботи опубліковано в 15 наукових статтях, отримано свідоцтво про реєстрацію авторського права на комп’ютерну програму.

Розробка впроваджена під час проведення комплексних досліджень і генерального планування масштабних територій  промислових і селітебних зон: девелоперською компанією «XXI вік» (Україна, Київ), інвестиційно-будівельною компанією «Авантаж» (Україна, Харків), консалтинговою компанією «First Capital» (Україна, Харків), девелоперською групою компаній «ПІК» (Росія).

 

РОЗВИТОК ТЕОРЕТИЧНИХ ТА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИХ ОСНОВ ВИЗНАЧЕННЯ СКЛАДІВ ВОДОНЕПРОНИКНОГО ТРІЩИНОСТІЙКОГО БЕТОНУ  ДЛЯ КОНСТРУКЦІЙ І СПОРУД ЗАЛІЗНИЦЬ

 д-р ф.-м.н., проф. Сізова Н.Д., д-р т.н., проф. Плугін А.А.,  к.т.н., доцент Калінін О.А., ас. к.т.н. Міхєєв І.А.

 Мета дослідження − створення фізико-хімічних, колоїдно-хімічних і математичних моделей складу і властивостей водонепроникного тріщиностійкого бетону для конструкцій і споруд залізниць і створення прототипу інтелектуальної системи їх управлінням.

Для досягнення поставленої мети розглядаються наступні завдання:

– аналітичний огляд літературних джерел з питань визначення складу і забезпечення властивостей бетону, умов експлуатації конструкцій із бетону конструкцій і споруд залізниць, факторів, що впливають на властивості бетону, у т.ч. водонепроникність, тріщиностійкість;

– розробка робочих гіпотез щодо характеру фізико-хімічних, колоїдно-хімічних і математичних моделей складу і властивостей водонепроникного тріщиностійкого бетону;

– теоретичні дослідження залежностей властивостей бетону, у т.ч. водонепроникності, тріщиностійкості, від його складу та інших технологічних факторів, на основі положень колоїдної хімії та фізико-хімічної механіки дисперсних систем і матеріалів, розробка фізичних, а на їх основі − математичних моделей залежностей властивостей бетону, у т.ч. водонепроникності, тріщиностійкості, від його складу та інших технологічних факторів;

– удосконалення фізичних і математичних моделей залежностей властивостей бетону, у т.ч. водонепроникності, тріщиностійкості, від його складу та інших технологічних факторів;

– обробка результатів та побудова нових експериментально-статистичних залежностей властивостей бетону, у т.ч. водонепроникності, тріщиностійкості, від його складу та інших технологічних факторів, і розробка кінцевих математичних моделей;

– розробка інтелектуальної системи управлінням складом і властивостями водонепроникного тріщиностійкого бетону для конструкцій і споруд залізниць;

– впровадження результатів досліджень.

 

РОЗРОБКА МЕТОДОЛОГІЧНО-ПОНЯТІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕТОНОЗНАВСТВА СТОСОВНО СУЧАСНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ БЕТОНУ ТА ЗАЛІЗОБЕТОНУ

д-р техн. наук, проф. Ушеров-Маршак О.В., д-р ф.-м. наук, проф. Новожилова М.В., канд. техн. наук, доц. Латорець К.В., ас. Міхєєв І.А.

Розроблено понятійно-термінологічну базу бетонознавства, яка розглядається як реально вживана сукупність об’єктів матеріалознавчих досліджень, їх значень і зв’язків.

На основі проведеного типологічного аналізу сформовано та формалізовано зв’язки між елементами термінологічного словника – термінами – виду «структура – властивість – склад – процес», «основні або залежні», «фундаментальні або прикладні».

Розроблено методологічні основи проектування термінологічних систем із застосуванням інформаційних технологій.

Розроблено та реалізовано компоненти електронного понятійно-термінологічного словника з бетонознавства, які включають базу даних та засоби забезпечення роботи кінцевого користувача як у локальному так і у віддаленому режимах.

Програмна система впроваджена в навчальний процес ХДТУБА при підготовці фахівців за дисциплінами будівельного матеріалознавства. Видано 2 навчальних посібника, матеріали опубліковано у 10 статтях, отримано свідоцтво про реєстрацію авторського права на комп’ютерну програму «Лексикон «Бетонознавство».

Створена програмна система забезпечує можливість настроювання інформаційної системи на різний рівень підготовки користувача (студент, спеціаліст-практик, дослідник); має розвинутий графічний інтерфейс користувача (клієнтська частина), який включає підтримку різних форматів даних (текстовий, графічний, мультимедія, анімація); не вимагає встановлення на комп’ютері користувача додаткового програмного забезпечення. В електронній базі реалізовано можливість швидкого та зручного доступу до конкретного терміну, на основі використання технології гіпертексту.

ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ РЕЦЕПТУРНИХ РІШЕНЬ В ТЕХНОЛОГІЇ ТОВАРНОГО БЕТОНУ МЕТОДАМИ МАТЕМАТИЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ

д-р ф.-м.н., проф. Сізова Н.Д., ас. Міхєєв І.А.

Мета дослідження – розробка і впровадження математичних моделей, методів, інформаційних технологій для проектування та оптимізації складу товарного бетону на основі врахування характеристик матеріалів і нормування рецептурно-технологічних параметрів.

Для досягнення поставленої мети вирішені наступні завдання:

 • Проаналізовано існуючі методи та інформаційні системи для проектування складу бетону. Не зважаючи на численні переваги розроблених методів, велика кількість питань щодо вибору оптимальних складів бетону не розглядається. Вирішення основних завдань технології бетону обмежується кількісною оцінкою впливу показників властивостей складників на властивості бетонної суміші та бетону, не дивлячись на значні можливості сучасних математичних методів для розв’язання задач оптимізації складу і структури бетонної суміші та бетону. Існуючі інформаційно-автоматизовані комплекси управління не мають можливості врахування багатьох рецептурно-технологічних параметрів та економічних характеристик для оптимізації складу бетонної суміші за заданим критерієм.
 • Представлено формальний опис бетону як багатокомпонентного матеріалу, що складається з двох систем для різних проміжків часу: бетонна суміш та затверділий бетон. Визначено залежності властивостей бетонної суміші та бетону з урахуванням рецептурно-технологічних параметрів.
 • Проведено дослідження впливу характеристик матеріалів та технологічних параметрів на властивості бетонної суміші та бетону. Побудовано поліноміальні залежності для визначення складу і властивостей бетонних сумішей та бетону. Аналіз отриманих рівнянь регресії дозволив побудувати графічну інтерпретацію залежностей властивостей бетонної суміші та бетону від зміни рецептурно-технологічних параметрів.
 • Сформульовано задачу оптимізації складу бетону, що враховує основні рецептурно-технологічні та економічні параметри. Для розв’язання поставленої задачі використовується комплексний метод Боксу, який покладено у основу розроблених алгоритмів пошуку оптимального складу бетону.
 • Оптимізовано склади бетону заданих марок за критерієм собівартості бетонної суміші та нормування міцності на стиск і рухливості.
 • Розроблено схему, алгоритм та концептуальну модель експертної системи для розв’язання задачі проектування оптимального складу важкого товарного бетону. Реалізовано моделі подання знань різного характеру для наповнення функціональної схеми інформаційної системи. На основі розробленої концептуальної моделі створено інформаційну систему «Concrete Design», що має блокову структуру і дозволяє за заданим критерієм оптимізації проектувати склади бетону з урахуванням впливу характеристик складових матеріалів, нормування рецептурно-технологічних параметрів і обмежень на компоненти.

Основні теоретичні та прикладні результати дослідження впроваджено в виробництво на підприємствах ТОВ «РОСТА» (м. Харків), ПАТ «КВП» (м. Полтава). Застосування результатів дослідження дало можливість удосконалити процеси управління на виробництві бетону, підвищити рівень їх конкурентоспроможності й ефективності.

Використання розробленої інформаційної технології дозволяє знизити матеріалоємність виробництва та отримати економічний ефект шляхом оптимального проектування та оперативного корегування складів товарного бетону в залежності від змін рецептурно-технологічних параметрів.

 

МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ТА РОЗРОБКА СИСТЕМИ ПІДТРИМКИ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ ДЛЯ РОЗВ’ЯЗКУ ТРАНСПОРТНИХ ЗАДАЧ

Керівник: к.т.н., доц. Старкова О.В.

Виконавці: к.т.н., доц. Бондаренко Д.О., к.т.н., доц. Шаповалова О.О., ст. Даниленко Ю.О.

Терміни виконання – 01.01.2016 р. – 30.12.2018 р.

І етап: теоретичні дослідження існуючих математичних моделей в задачах організації і планування вантажних перевезень.

Метою дослідження є розробка економіко-математичної моделі багатопродуктової транспортної задачі перевезення продукції та створення на її основі системи підтримки прийняття рішень для розв’язку багатопродуктових транспортних задач.

За результатами виконання першого етапу здійснено аналітичний огляд математичних моделей в задачах організації і планування вантажних перевезень. Визначено алгоритм планування вантажних автомобільних перевезень. Здійснено класифікацію задач з організації перевезень. За співвідношенням кількості постачальників (пунктів відправлення) та кількості замовників (пунктів призначення) визначено основні типи задач організації перевезень: «один-до-одного»; «один-до-багатьох»; «багато-до-одного»; «багато-до-багатьох». Для кожного типу задач, що розподілені за ознакою постачальник/замовник, наведено найбільш характерні класи задач, що відрізняються один від одного призначенням.

Результати виконання етапу:

1) здійснено держреєстрацію теми та отримано реєстраційну картку (№ 0116U003675);

2) опубліковано дві статті в журналах, що входять до міжнародної наукометричної бази даних IndexCopernicus та прийнято участь у двох конференціях.

3) студентом гр. ПТ-51 Кононихіним Д.В. підготовано роботу «Комп’ютерна підтримка процесу перевезення продукції в діяльності будівельного ритейлера» для участі у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук у 2016/2017 н.р.

 

МОДЕЛІ ТА МЕТОДИ УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ ТЕРИТОРІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ В УМОВАХ ТУРБУЛЕНТНОГО ОТОЧЕННЯ

Керівник: д.ф.-м.н., проф. Новожилова М.В.

Виконавці: к.т.н., доц. Долгова Н.Г., к.е.н., доц. Журавка А.В., доц. Плахотніков К.В., ас. Венгріна О.С., асп. Плахотнікова К.В.

Терміни виконання – 01.01.2016 р. – 30.12.2018 р.

І етап: проектний менеджмент в умовах впливів нестабільного оточення проекта.

Метою дослідження є розробка нових моделей, методів та інструментальних засобів управління проектами в умовах впливу турбулентності зовнішнього оточення проекту для розв’язання задач ефективного комплексного територіального розвитку.

За результатами виконання першого етапу здійснено аналітичний огляд математичних задач проектного менеджменту в умовах впливів нестабільного оточення проекту. Узагальнено алгоритм оцінки впливу елементів турбулентного оточення на проект. Вплив нестабільного оточення на проект визначено двома методами (за допомогою проектного підходу; методу аналізу ієрархії). Визначено основні показники турбулентності: ступінь дії сили та відносна тривалість впливу турбулентності. Побудовано графову модель взаємовпливу оточення в процесі взаємодії з проектом, яка дозволяє імітувати ситуації виникнення турбулентності в оточенні проекту та визначено множину найбільш вразливих елементів оточення.

Впроваджено науково-технічні результати на ПП «Бізнес медіа контент», які дозволяють імітувати ситуації виникнення турбулентності в оточенні підприємства, що забезпечує підтримку прийняття ефективних управлінських рішень.

Результати виконання I етапу:

1)    здійснено держреєстрацію теми та отримано реєстраційну картку (№ 0116U003672);
2)    опубліковано статтю в журналі, що входить до міжнародної наукометричної бази даних IndexCopernicus та прийнято участь у двох конференціях.

МОДЕЛЮВАННЯ ОЦІНОК ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ БУДІВНИЦТВА В УМОВАХ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ І РИЗИКУ

Керівник: проф. д.ф.-м.н. Н.Д. Сізова

Виконавці: к.т.н. І.А. Міхєєв, доц., к.т.н. О.О. Петрова, доц., к.т.н. Г.В. Солодовник, доц. Н.В. Гречко.

Терміни виконання – 01.01.2016 р. – 30.12.2018 р.

І етап: постановка завдання і аналіз існуючих підходів до оцінки інвестиційної привабливості.

Метою дослідження є аналіз теоретичних положень, методичних підходів і розробка рекомендацій з удосконалювання оцінки інвестиційної привабливості регіону і будівельної галузі.

Впровадження науково-технічних результатів на підприємствах будівництва Харківського регіону дозволить оцінити їх інвестиційну привабливість, це дасть можливість залучення коштів в подальший  розвиток будівельної галузі.

За 2016 р. виконано наступні етапи: визначено сутність поняття «інвестиційна привабливість регіону» та загальні засади іноземного інвестування в Україні; проведено аналіз основних характеристик інвестиційного клімату в Україні, аналіз основних характеристик інвестиційного середовища регіонів України; аналіз методик оцінки інвестиційної привабливості регіону.

Результати виконання I етапу:

1)    здійснено держреєстрацію теми та отримано реєстраційну картку (№ 0116U003674);

2)    опубліковано три статті в журналах, що входить до міжнародної наукометричної бази даних IndexCopernicus та прийнято участь у двох конференціях.

МЕТОДОЛОГІЯ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ КОМПЛЕКСНОГО УПРАВЛІННЯ СИСТЕМИ ЖИТТЄЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БУДІВЕЛЬ

Керівник: д.ф.-м.н., проф. Новожилова М.В.
Виконавець: асп. Головатенко С.В.
Терміни виконання – 01.01.2016 р. – 30.12.2018 р.
І етап: огляд існуючих методик комплексного управління системи життєзабезпечення будівель. Вибір напрямку дослідження.
Метою дослідження є розробка математичної моделі комплексного управління системи життєзабезпечення будівель та розробка програмного забезпечення для комплексного управління системи життєзабезпечення будівель.
За результатами виконання першого етапу здійснено аналітичний огляд методик комплексного управління системи життєзабезпечення будівель. Розглянуто способи підвищення рівня енергозбереження та виділено комплексну модернізацію систем життєзабезпечення будівель на основі розробки та впровадження систем інтелектуального управління освітлення, вентиляції, водопостачання та водовідведення, опалення.
Результати виконання етапу:
1)    здійснено держреєстрацію теми та отримано реєстраційну картку (№ 0116U003676);
2)    опубліковано одну статтю в фаховому журналі та прийнято участь у конференції.

МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ І МОДЕЛІ ФУНКЦІОНУВАННЯ КОМПОНЕНТ ТУРИСТИЧНОЇ ГАЛУЗІ

Керівник: д.ф.-м.н., проф. Новожилова М.В.

Виконавці: к.т.н., доц. Мироненко В.В., доц. Литвиненко Є.М., доц. Леуненко О.В., ст. викл. Мерлак О.В., ас. Носкова В.В.

Терміни виконання – 01.01.2016 р. – 30.12.2018 р.

І етап: аналіз сучасних наукових досліджень стосовно математичного моделювання туристичної галузі.

Мета дослідження полягає у вирішенні актуальних задач математичного моделювання та розробці сучасних інформаційних технологій для туристичної галузі, які дозволяють істотно підвищити якість прийняття рішень у цій області.
За результатами виконання першого етапу здійснено аналіз математичних методів та інформаційних технологій, які використовуються у світовій практиці для дослідження, оптимізації управлінських рішень в туризмі. Проектування ІТ на основі використання математичних методів та моделей для розв’язання таких задач, як розробка сценаріїв та стратегій розвитку; передбачення тенденцій поведінки основних туристичних потоків; аналізу внутрішнього і зовнішнього середовища туристичної галузі регіону, туристичного підприємства; одержання кількісних і якісних моделей для прогнозування основних туристичних показників на основі існуючої статистичної звітності; вибору альтернатив (варіантів рішень, стратегій, об’єктів тощо). Отримані результати дослідження можуть бути використані на практиці туристичними підприємствами.
Результати виконання I етапу:

1)  здійснено держреєстрацію теми та отримано реєстраційну картку (№ 0116U003673);

2) опубліковано дві статті в журналах, що входять до міжнародної наукометричної бази даних IndexCopernicus та прийнято участь в одній міжнародній науково-практичній конференції.