Меню Закрити

Науково- дослідницька діяльність кафедри економічної кібернетики та інформаційних технологій   проводитьсязгідно з розробленим планом наукової роботи.

В 2015 року  активно проводяться п’ять науково-дослідницьких робіт:

– «Створення прототипу інтелектуальної системи управління складом і властивостями бетону для конструкцій і споруд залізниць». Робота зареєстрована Укр ІНТЕІ №0113U002071С, інв. №0054, Керівник: д. ф-м. н., проф. Сізова Н.Д.

Наукови результати:
1. Розроблено формальний опис залежностей властивостей бетонної суміші та бетону від рецептурно-технологічних факторів;
2. Удосконалено алгоритм визначення складу бетону для конструкцій і споруд залізниць;
– створено концептуальну модель експертної системи визначення складу бетону із заданими властивостями на основі побудованих математичних моделей та алгоритмів розв’язання задачі проектування складу бетону;
– розроблено комп’ютерну програму «ПСБ УкрДАЗТ», що дає можливість розв’язання задачі проектування складу бетону для залізничних конструкцій та споруд з урахуванням впливу характеристик матеріалів та нормування рецептурно-технологічних параметрів.
3. Програмний продукт має зручний для технологів і працівників заводських і будівельних лабораторій інтерфейс і дозволяє створювати і роздруковувати прийняту технологічну документацію.
Впровадження цих науково-технічних результатів на заводах залізобетонних конструкцій і шпал, будівельно-монтажних і експлуатаційних управліннях, будівельних управліннях, мостобудівельних поїздах дозволить у порівнянні з аналогами підвищити я

кість бетону збірних і монолітних бетонних і залізобетонних конструкцій, потрібні показники безнапірної водопроникності, повзучості, тріщиностійкості, електрокорозійної стійкості (здатності опиратись інтенсивному вилуговуванню під дією електричного струму) бетону, довговічність конструкцій та споруд з нього в умовах експлуатації залізниць: запобігти електрокорозійним ушкодженням конструкцій пасажирських платформ, забезпечити водонепроникність і запобігти морозним і корозійним ушкодженням обробки тунелів і водопропускних труб, запобігти утворення тріщин у залізобетонних шпалах і плитах безбаластного мостового полотна і т.п. Економічний ефект від впровадження обумовлений зниженням кількості браку при виготовленні конструкцій і збільшенням міжремонтних термінів будівель та споруд.

–  «Економіко-математичне моделювання та інформаційні технології в управлінні об’єктами туристичної галузі». Керівник:Кандидат технічних наук, доцент Гнучих Лариса Анатоліївна. Робота зареєстрована Укр ІНТЕІ №0113U007836.

Наукови результати

 1. Аналіз математичних моделей, що використовуються в туристичній галузі – Огляд задач туристичної галузі, для розв’язання яких використовуються математичні методи і моделі.
 2. Розробка нових та адаптація існуючих моделей для аналізу і прогнозування розвитку туристичної галузі – Аналіз моделей та методів аналізу і прогнозування розвитку туристичної галузі.
 3. Розробка програмних засобів, що реалізують обрані математичні моделі – Інформаційна система для розв’язання задач туристичної галузі.
 • “Моделювання економічної стійкості систем життєзабезпечення Харківського регіону”. Керівник: Кандидат технічних наук, доцент Старкова Ольга Володимирівна. Робота зареєстрована Укр ІНТЕІ №0113U007837.

Науковий результати

 1. Дослідження та класифікація факторів, що впливають на надійне життєзабезпечення регіону – Визначення взаємозв’язків між складовими систем показників стійкості
 2. Дослідження економіко-математичних моделей, що дозволяють оцінювати економічну стійкість підприємств, галузей, регіонів – Моделі та методи аналізу і прогнозування економічної стійкості підприємств
 3. Побудова економіко-математичної моделі, яка дозволяє визначити та спрогнозувати рівень стійкості Харківського регіону шляхом забезпечення економічної, екологічної стійкості систем життєзабезпечення – Інформаційна система для розв’язання задач забезпечення економічної, екологічної стійкості систем життєзабезпечення.
 4. Апробація та впровадження розробленої економіко-математичної моделі. – Впровадження  розробленої моделі для підприємства.

–  «Розробка експертної системи управління складом і властивостями бетону». Керівник: Доктор фіз.-мат.наук, професор Н.Д. Сізова. Робота зареєстрована Укр ІНТЕІ №0113U007838.

Науковий результати

 1. Патентні дослідження за тематикою проекту. Аналітичний огляд літературних джерел.
 2. Розробка технічного завдання на створення інтелектуальної системи – Звіт про патентні дослідження. Технічне завдання на створення інтелектуальної системи.
 3. Розробка математичних моделей властивостей і складу бетону. – Математичні моделі властивостей і складу бетону.
 4. Розробка прототипу інтелектуальної системи управлінням складом і властивостями бетону у вигляді комп’ютерної програми – Прототип експертної системи у вигляді комп’ютерної програми. Рекомендації з визначення складу бетону за допомогою комп’ютерної програми.

–  «Моделювання та розв’язання оптимізаційних задач управління ресурсами будівельних підприємств в умовах невизначеності». Керівник: Доктор фіз.-мат. наук, професор Новожилова М.В.  Робота зареєстрована Укр ІНТЕІ №0113U007839.

Науковий результати

 1. Побудова багатофакторної багатовимірної моделі оптимального розподілу ресурсного потенціалу будівельних підприємств в умовах проектної організації робіт – Багатофакторна оптимізаційна модель розподілу багатьох ресурсів проекту.
 2. Розробка оптимізаційних методів розв’язання задачі оптимального розподілу ресурсів в детермінованій постановці та в умовах невизначеності – Точні та наближені  оптимізаційні методи розв’язання задачі оптимального розподілу ресурсів в детермінованій постановці та в умовах невизначеності.
 3. Розробка інформаційної технології розв’язання оптимізаційних задач розподілу ресурсів будівельних підприємств – Програмне забезпечення  задач оптимального розподілу ресурсів проекту