Меню Закрити

Реалізація стратегічних напрямів Національної програми інформатизації України та Розпорядження Кабінету Міністрів України «Про затвердження плану заходів щодо визначення пріоритетних напрямків розвитку освіти у сфері інформаційних технологій на період до 2013 року» від 21.09.2011, орієнтованих на посилення підтримки державою галузі інформаційних технологій, як однієї із найперспективніших в Україні, що забезпечує робочі місця, насамперед для молодих людей, стрімко зростаючий попит на IT-послуги в установах та організаціях, що функціонують в реальному секторі економіки, збільшення ролі спеціалістів з інформаційних систем і технологій управління у забезпеченні ефективності діяльності підприємства, визначає актуальність потреби у висококваліфікованих фахівцях за напрямом підготовки «Комп’ютерні науки». За прогнозами спеціалістів Державного центру зайнятості України, до 2015 року вакансій у галузі інформаційних технологій стане на 50% більше.

Вивчення потреб ринку праці Харківського регіону, який не уникнув впливу світової фінансово-економічної кризи, дозволяє стверджувати, що найбільшим попитом користуються фахівці, які здатні забезпечити системний підхід до виконання своїх обов’язків, мають знання та навички у кількох суміжних галузях.

У даний час українське промислове виробництво, насамперед, галузь будівництва та архітектури, інтенсивно переходить до застосування сучасної техніки з широким використанням спеціалізованих комп’ютерних систем та технологій виробничого призначення на всіх етапах життєвого циклу інвестиційно-будівельного проекту, що  забезпечує оперативне реагування на зміни вимог ринку, оптимізацію витрат та модернізацію внутрішніх виробничих процесів, підвищення рівня продуктивності праці.

Динамічний розвиток галузі будівництва на сучасному етапі невід’ємно пов’язаний з інформаційними технологіями, що вимагає нових принципів навчальної роботи технічних університетів Східного регіону.

Особливо це стосується підготовки ІТ-фахівців виробничого призначення тобто фахівців з упровадження та експлуатації спеціалізованих комп’ютерних систем або ж інтегрованих автоматизованих систем виробничої спрямованості – CAD/CAM/CAE-, ERP-, PDM- та інших систем автоматизації процесів життєвого циклу будівель та споруд різного призначення.

Підприємствам будівельної галузі потрібні молоді ІТ-фахівці, які не тільки отримали знання згідно з вузькими рамками своєї спеціальності, а й отримали б цілий спектр ділових умінь та професійних навичок, що дозволило б максимально швидко та ефективно виконувати свої службові обов’язки. Випускники мають не лише володіти компетенціями у сфері інформатизації, створення програмного забезпечення, обробки даних та роботи з базами даних, а й знаннями щодо потенційних джерел витоку інформації та методів організації інформаційної безпеки підприємства будівельної галузі.

Кількість практичних ІТ-спеціалістів із фундаментальною підготовкою у галузі будівництва та архітектури залишається недостатньою для задоволення потреб усієї області (особливо м. Харкова), і ця необхідність буде щорічно зростати. Але в м. Харкові саме таких фахівців не готує жоден вищий навчальний заклад, хоча в регіоні дійсно спостерігається значний попит на спеціалістів даного напряму, про що свідчать численні листи-підтримки установами та організаціями, що працюють в реальному секторі економіки, ліцензування напряму підготовки 6.050101 – Комп’ютерні науки в ХНУБА.

Фахівець готується до роботи в умовах ринкових відносин і багатоукладної економіки, може працювати на підприємствах і в організаціях, незалежно від форми власності, які займаються виробництвом і реалізацією будівельних послуг, а також в органах державного управління, інвестиційно-консалтингових фірмах.

Фахівець з комп’ютерних наук в галузі будівництва та архітектури буде підготовлений до різних видів робіт: керівники підрозділів комп’ютерних послуг; керівники інвестиційно-будівельних проектів та програм; керівники малих підприємств без апарату управління в будівництві; розробники комп’ютерних програм, професіонали в галузі інформації та інформаційного аналізу.

Для задоволення потреб нашого регіону у висококваліфікованих фахівцях на кафедрі економічної кібернетики та інформаційних технологій розроблено механізм та засоби реалізації мети і завдань підготовки бакалаврів за напрямом 6.050101  «Комп’ютерні науки».

У процесі навчання бакалаврам за напрямом 6.050101 «Комп’ютерні науки» надаватиметься поглиблена гуманітарна та соціально-економічна, математична та природничо-наукова, професійна та практична підготовка, зміст якої відповідає сучасному рівню розвитку науки, потребам суспільства і особистості.

З метою забезпечення підготовки бакалаврів на належному рівні за вказаним напрямом передбачається:

1)    залучити до викладання дисциплін провідних професорів та доцентів університету;

2)    продовжити здійснювати наукові дослідження за актуальними для функціонування та розвитку освіти нашого регіону напрямами;

3)      надати можливість викладати спеціальні дисципліни за сумісництвом провідним фахівцям теорії та практики створення, впровадження та використання інформаційних систем та технологій.

Можливість якісної підготовки висококваліфікованих та конкурентоспроможних фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня “бакалавр” за напрямом підготовки 6.050101 «Комп’ютерні науки» у Харківському національному університеті будівництва та архітектури забезпечується значним методичним, педагогічним та науковим доробком, який існує в університеті в цілому, та зокрема на кафедрі економічної кібернетики та інформаційних технологій як випускової. Так, 1995-1998 роках кафедра була випусковою по спеціальності «Інформаційні системи в менеджменті», яку потім було нострифіковано у спеціальність «Економічна кібернетика», що дозволило зберегти та розвити профіль освітнього напряму, який враховує специфіку створення та впровадження інформаційних систем та технологій в процеси управління будівельним підприємством. Крім того, кафедра економічної кібернетики та інформаційних технологій веде цикл фундаментальних та професійно-орієнтованих дисциплін інформаційної спрямованості для всіх спеціальностей Харківського національного університету будівництва та архітектури, які є повністю забезпеченими відповідними методичними розробками та штатними кадрами професорсько-викладацького складу.

Підготовка фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» з напряму підготовки 6.050101 «Комп’ютерні науки» у Харківському національному університеті будівництва та архітектури є актуальною, що підтверджує підтримка будівельних підприємств та проектних організацій України, серед яких ТОВ «Спецбудмонтаж-Україна» (м. Харків), ТОВ «Стальконструкція» (м. Харків), ВАТ «Трест Житлобуд-1» (м. Харків), ТДВ «Житлобуд-2» (м. Харків), ТОВ «Computer-Logic Group» (м. Харків), ТОВ «Інститут Харківпроект» (м. Харків), Науково-дослідний інститут інноваційного будівництва (м.Київ), КП «Харківські теплові мережі» та ін.

Наявне у Харківському національному університеті будівництва та архітектури матеріально-технічне, інформаційне, навчально-методичне, кадрове забезпечення, перспективи їх розвитку та плани науково-дослідної та видавничої діяльності забезпечують здатність університету гарантувати якісну підготовку висококваліфікованих фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» за напрямом підготовки 6.050101 «Комп’ютерні науки».

Кафедра економічної кібернетики та інформаційних технологій має достатню кількістю приміщень (загальна площа 444,5 кв.м.) для високоякісної організації навчального процесу за напрямом підготовки 6.050101 «Комп’ютерні науки». За кафедрою закріплені: дві лекційні аудиторії, обладнані мультимедійними пристроями, два навчально-методичні кабінети, кабінет завідувача, викладацька аудиторія, три комп`ютерні класи, оснащені сучасними комп’ютерами,

Загальний стан забезпечення лабораторій, кабінетів сучасним обладнанням і апаратурою задовільний. Санітарно-технічний стан споруди, де розташовані приміщення кафедри, задовольняє потреби навчального процесу.

На балансі кафедри знаходиться 31 комп’ютер, які об’єднані у кафедральну локальну мережу, Всі комп’ютери кафедри мають доступ до мережі Інтернет та до корпоративної мережі університету, для чого використовується proxy-сервер побудований на базі сучасного брандмауеру Microsoft Forefront Threat Management Gateway 2010.

Кафедра є учасником програми співробітництва Microsoft Developer Network Academic Alliance (MSDN AA), що дає право використовувати найсучасніше програмне забезпечення Microsoft у навчальному процесі, а також безкоштовно забезпечувати цим програмним забезпеченням домашні комп’ютери усіх студентів спеціальності. Крім того кафедра успішно співпрацює з такими відомими розробниками програмного забезпечення, як ЗАО «Нанософт», Bricsys, GRAPHISOFT, 1С, Computer Logic Group, Nemetschek та багатьма іншими.

Кафедра має сучасну техніку для копіювання та друку, що також сприяє інформаційному та методичному забезпеченню навчально-виховного процесу.

Кафедра економічної кібернетики та інформаційних технологій та інші структурні підрозділи університету, які залучаються до підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» за напрямом  6.050101 «Комп’ютерні науки», мають достатню матеріальну базу і планують працювати над її розвитком шляхом закріплення за кафедрою додаткових навчальних аудиторій, обладнання додаткових комп’ютерних робочих місць для студентів, удосконалення програмного забезпечення наявних комп’ютерів, тощо.

Основним ресурсом для виконання поставлених задач по реформуванню матеріально-технічної бази є кошти, які одержує університет від студентів, що навчаються за контрактом.

Методичне забезпечення навчального процесу складається з навчально-методичного комплексу дисципліни та навчальної і науково-методичної літератури.

У навчальній роботі широко використовуються різноманітні сучасні технології навчання з використанням аудіовізуальних засобів, комп’ютерної техніки. Викладачі кафедри володіють навичками роботи в новітніх  інформаційних та програмних середовищах, сучасними педагогічними знаннями, методами та технологіями вирішення навчально-виховних задач. Викладання навчальних дисциплін ведеться українською мовою.

Викладачі беруть участь у роботі наукових та методичних семінарів, що проводяться кафедрою, факультетом, університетом, іншими закладами та Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України, де обговорюються теоретичні проблеми вищої освіти, новітні технології навчання та засоби їх впровадження в навчальний процес.

Література, передбачена робочими програмами дисциплін, є в наявності в кількості, достатній для підготовки бакалаврів за напрямом підготовки  6.050101 «Комп’ютерні науки».

За 2005-2012 рр. професорсько-викладацьким складом кафедри підготовлено й надруковано у видавництві університету 197 одиниць методичних вказівок загальним обсягом 256 друк. арк. Видано 33 найменування навчальних та навчально-методичних посібників, у тому числі з грифом МОНМС України, серед яких:

1. Новожилова М.В., Резнікова С.Ю. Інформаційна безпека систем керування базами даних: Навчальний посібник з грифом МОН України. – Х.: ХДТУБА, 2005. – 130 с.

2. Петрова Е.А., Гречко Н.В. Програмування мовою С++, курс «Інформатика». – Х.: ХДТУБА, 2005. – 112 с.

3. Гнучих Л.А., Ільге І.Г. Використання MICROSOFT PROJECT для управління проектами: Навчальний посібник з грифом МОН України. – Х.: ХДТУБА, 2005. – 120 с.

4. Стоянов Ф.А., Андреев С.Ю., Шевченко Л.П. Методы системного анализа в задачах оптимального проектирования: Навчальний посібник з грифом МОН України. – Х.: Золотые страницы, 2005. – 140 с.

5. Петров Е.Г., Новожилова М.В., Гребеннік І.В. Методи і засоби прийняття рішень в соціально-економічних та технічних системах: Навчальний посібник з грифом МОН України. – К.: Техніка, 2005. – 240 с.

6. Новожилова М.В., Леуненко А.В., Литвиненко Є.М., Панченко О.В. Мережні та телекомунікаційні технології. Всесвітня мережа INTERNET. – Х.: ХДТУБА, 2006. – 94 с.

7. Гнучих Л.А., Литвиненко Є.М., Мерлак О.В. Моделі і структури даних. Ч.1. Структури даних. – Х.: ХДТУБА, 2007. – 78 с.

8. Сизова Н.Д., Леуненко А.В. Програмування мовою VBA. – Х.: ХДТУБА, 2007. – 144 с.

9. Шевченко Л.П., Журавка А.В. Міжнародна інформація.– Х.:ХДТУБА, 2007.– 52 с.

10. Сизова Н.Д., Литвиненко Є.М., Мерлак О.В. Лабораторний практикум з дисципліни «Програмні комплекси підтримки діловиробництва».–Х.: ХДТУБА, 2007.-88с.

11. Сизова Н.Д., Гречко Н.В., Петрова О.О., Солодовник Г.В. Система автоматизованих розрахунків і проектування конструкцій ЛІРА 9.2. – Х.: ХДТУБА, 2008. –  212 с.

12. Сизова Н.Д., Здановский Я.В. Захист інформації в банківських та комерційних системах. – Х.: ХДТУБА, 2009. – 112 с.

13. Новожилова М.В., Добротворский С.С., Здановский Я.В. Математичні моделі захисту інформації. – Х.: ХДТУБА, 2009. – 80 с.

14. Новожилова М.В., Чугай А.М., Мерлак О.В. Автоматизація процесів управління проектами для курсу «Інформаційні системи в менеджменті». – Х.: ХДТУБА, 2009. –  95 с.

15. Сизова  Н.Д., Литвиненко Є.М, Мерлак О.В. Інформатика та КТ. – Х.: ХДТУБА, 2009. – 94 с.

16. Мерлак О.В. Інформаційні системи в менеджменті.– Х.:ХДТУБА,2009.– 40с.

17. Литвиненко Є.М., Солодовник Г.В. Конспект лекций з дисципліни «Ефективність інформаційних систем». – Х.: ХДТУБА, 2009. – 52 с.

18. Сизова Н.Д., Донєва І.В. Лабораторний практикум до курсу «Автоматизація фінансово-кредитних операцій». – Х.: ХДТУБА, 2010. – 85 с.

19. Макаров О.В. Пакет архітектурного проектування ArchiCad. – Х.: ХДТУБА, 2010. – 86 с.

20. Сизова Н.Д., Петрова О.О. Вбудовані функції MATHCAD для розв’язання математичних задач будівельної тематики. – Х.: ХДТУБА, 2010. – 95 с.

21. Шаповалова О.О., Старкова О.В. Литвиненко А.В. Прикладні задачі моделювання економічних процесів. Ч.1. – Х.: ХДТУБА, 2010. – 164с. Навчальний посібник з грифом МОН.

22. Журавка А.В., Уткін П.О. Ведення бухгалтерського і податкового обліку за допомогою програми «1С: Бухгалтерія 7.7» для початківців. – Х.: ХДТУБА, 2010. – 248с. Навчальний посібник з грифом МОН.

23. Гурін В.М., Тімофєєв В.О. Інформаційні системи в економіці: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. (у трьох частинах) –  Х.: Компанія СМІТ, 2010. – 680 с. Навчальний посібник з грифом МОНмолодьспорту України.

24.Новожилова М.В., Добротворский С.С. Дослідження операцій – Х.: ХДТУБА, 2011. – 112 с.

25. Новожилова М.В. Соціально-економічна безпека. Частина І. – Х.: ХДТУБА, 2011. – 67 с.

26. Новожилова М.В., Петрова О.О., Гречко Н.В. Мова логічного програмування  Prolog. – Х.: ХНУБА, 2012. – 134 с. Навчальний посібник з грифом МОНмолодьспорту України.

27. Новожилова М.В., Ніколаєва О.Г. Динамічні моделі в економіці. – Х.: ХНУБА, 2012. – 165 с. Навчальний посібник з грифом МОНмолодьспорту України.

Кафедра має сучасну техніку для копіювання та друку, що також сприяє інформаційному та методичному забезпеченню навчально-виховного процесу.

 

Кафедра економічної кібернетики та інформаційних технологій та інші структурні підрозділи університету, які залучаються до підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» за напрямом  6.050101 «Комп’ютерні науки», мають достатню матеріальну базу і планують працювати над її розвитком шляхом закріплення за кафедрою додаткових навчальних аудиторій, обладнання додаткових комп’ютерних робочих місць для студентів, удосконалення програмного забезпечення наявних комп’ютерів, тощо.

Основним ресурсом для виконання поставлених задач по реформуванню матеріально-технічної бази є кошти, які одержує університет від студентів, що навчаються за контрактом.

Перспективи наукової та науково-видавничої діяльності.

Перспективи наукової діяльності кафедри економічної кібернетики та інформаційних технологій пов’язані, передусім, з розробкою наукових проектів за тематикою соціально-психологічного забезпечення інноваційних технологій у навчально-виховному процесі вищої школи, духовного розвитку студентства, суспільства в цілому, удосконаленням наукової кваліфікації педагогічних кадрів, створенням умов для подальшого навчання та залучення до наукової діяльності майбутніх випускників освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» за напрямом  6.050101 «Комп’ютерні науки».

Перспективи вдосконалення навчально-методичного та інформаційного забезпечення підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» за напрямом 6.050101 «Комп’ютерні науки» пов’язані з розробкою навчально-методичних комплексів дисциплін, передбачених навчальним планом, на інтерактивному рівні, створенням електронних навчальних посібників, збільшенням кількості пакетів прикладних програм, які використовуються в навчальному процесі, поповненням фондів наукової бібліотеки за рахунок коштів університету необхідними навчальними, науковими та фаховими періодичними виданнями.

Щорічно проводиться регіональна науково-практична конференція: «Free and open software» з виданням збірника праць, проводяться Олімпіади з інформатики.

Кафедрою планується продовження видання збірника студентських наукових праць, колективних та одноосібних монографій за зазначеною проблематикою.

Таким чином, навчально-методичне, програмно-методичне та інформаційне забезпечення підготовки бакалаврів за напрямом  6.050101 «Комп’ютерні науки»  відповідає державним вимогам.